Witamy w naszym sklepie Zaloguj się lub Zarejestruj

Telefon: 61 85 30 725, 502 020 166

Artykuły do sztuk i sportów walki

Kategorie

Produkty z aprobatą

Producenci


  Recenzje

   TONFA TRENINGOWA

   42,00 zł

  Ostatnio dodane

  ABS CZYLI MIĘŚNIE BRZUCHA, Kurt Brungardt


  Dostępność: 1-3 dni
  Producent: AHA
  Średnia ocena: 0.0 pkt
  Nr katalogowy: 07 13 05
  Waga: 0.40 kg
  Wysyłka już od: 12,00 zł (przedpłata), 15,00 zł (pobranie)

  27,90 zł
  Ilość:
  Zapamiętaj

  Książka przedstawia 6-ty­go­dnio­wy, intensywny program treningowy. Ćwi­cze­nia mięś­ni brzu­cha zo­sta­ły wkom­po­no­wa­ne w plan roz­wo­ju ca­łe­go cia­ła, po to by by­ły je­szcze sku­te­czniej­sze. 
  Au­tor pokazuje jak uzys­kać sta­lo­we mięś­nie brzu­cha w naj­krót­szym moż­li­wym cza­sie.

  W książce również możemy dowiedzieć się :

  ● Jak od­zys­kać i utrzy­mać for­mę
  ● Jak stra­cić fał­dy tłu­szczu na brzu­chu
  ● Jak ćwi­czyć mięś­nie brzu­cha, by zys­kać zwin­ność i szyb­kość, waż­ne w up­ra­wia­niu spor­tu
  ● Ile wo­dy na­praw­dę po­trze­bu­jemy
  ● Jak skoń­czyć z kiep­ski­mi wy­mów­ka­mi i wziąć się do ro­bo­ty
  ● Jak unik­nąć nad­wy­rę­ża­nia kar­ku 

  "Trud­no być fa­ce­tem w tych cza­sach. Mó­wi się nam, że na­sze ży­cie mu­si być do­sko­na­łe. Mu­si­my mieć do­brze płat­ną, eks­cy­tu­ją­cą pra­cę, za­pie­ra­ją­ce dech w pier­siach ży­cie sek­sual­ne, wspa­nia­łą ro­dzi­nę i wie­lu przy­ja­ciół. Do te­go, mu­si­my znaj­do­wać czas, by się roz­luź­nić i cie­szyć ty­mi wszy­stki­mi suk­ce­sa­mi. Na do­da­tek chce­my mieć ideal­nie uk­ształ­to­wa­ną syl­wet­kę.

   

  Jeś­li two­ja pra­ca ob­fi­tu­je w wy­zwa­nia, to pe­wnie jest stre­su­ją­ca. W wy­ni­ku stre­su or­ga­nizm zwięk­sza wy­twa­rza­nie kor­ty­zo­lu ? hor­mo­nu, któ­ry spra­wia m.in., że na brzu­chu za­czy­na od­kła­dać się tłuszcz. Ro­ze­jrzyj się do­o­ko­ła, a zo­ba­czysz, że ci, któ­ry ma­ją świet­ną pra­cę, od­pu­ści­li so­bie dba­nie o syl­wet­kę. Z ko­lei wie­lu ideal­nie umięś­nio­nych po­rzu­ci­ło myśl o zdo­by­wa­niu wy­ma­rzo­ne­go miej­sca pra­cy; eta­to­wo za­jmu­ją się swoim cia­łem. Nie mu­sisz iść na ża­den z tych kom­pro­mi­sów.

   

  Książ­ka ta wpro­wa­dzi cię w za­sa­dy 6-ty­go­dnio­we­go pro­gra­mu ćwi­cze­nia mięś­ni brzu­cha oraz tre­nin­gu kon­dy­cyj­ne­go, a tak­że da pod­sta­wy roz­są­dnej die­ty. Kie­dy już zo­ba­czysz, jak pro­sto i przy­jem­nie ćwi­czy się we­dług re­guł zró­wno­wa­żo­ne­go pro­gra­mu, bę­dziesz chciał trzy­mać się go w ja­kiejś for­mie już na sta­łe."

   

  Lou Schu­ler

  ?Men?s Health. USA?.

   

  Format 165x235, stron 144

   

   


  Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:


  Polityka prywatności i plików cookies dla serwisu SAMURAJ.net.pl ? [x] Zamknij
  Pokaż pełną wersję strony