Witamy w naszym sklepie Zaloguj się lub Zarejestruj

Telefon: 61 85 30 725, 502 020 166

Artykuły do sztuk i sportów walki

Kategorie

Produkty z aprobatą

Producenci


  Recenzje

  Ostatnio dodane

  KLATKA PIERSIOWA I BARKI, Kurt Brungart


  Dostępność: 1-3 dni
  Producent: AHA
  Średnia ocena: 0.0 pkt
  Nr katalogowy: 07 13 04
  Waga: 0.30 kg
  Wysyłka już od: 12,00 zł (przedpłata), 15,00 zł (pobranie)

  27,90 zł
  Ilość:
  Zapamiętaj
  Książka przedstawiająca intensywny 6 tygodniowy program ćwiczeń rozbudowujących muskulaturę klatki piersiowej i barków.
   
  Autor uważa, że se­kre­tem sil­nej klat­ki pier­sio­wej jest uzys­ka­nie har­mo­nij­nie roz­wi­nię­te­go gór­ne­go tu­ło­wia. Oz­na­cza to wy­ko­ny­wa­nie ta­kiej sa­mej li­czby ćwi­czeń, ze­sta­wów i po­wtó­rzeń ma klat­kę pier­sio­wą i ple­cy.
  A co z mięś­nia­mi bar­ków (na­ra­mien­ny­mi)? Pra­cę nad ni­mi trze­ba ró­wnież do­brze wkom­po­no­wać w ca­łość tre­nin­gu. Au­tor po­kazuje, jak rea­li­zo­wać 6-ty­go­dnio­wy pro­gram tre­nin­gu, by stwo­rzyć więk­szą, po­tęż­niej­szą i atrak­cyj­niej­szą mus­ku­la­tu­rę gór­ne­go tu­ło­wia.
   
  - Jak bu­do­wać wspa­nia­łe mięś­nie bez kon­tuz­ji
  - Jak uzys­kać za­bój­cze mięś­nie brzu­cha, ćwi­cząc klat­kę
  - Jak roz­cią­gać się, by wspo­móc wzrost mięś­ni
  - Jak krót­kie tre­nin­gi i op­ty­mal­nie du­żo od­po­czyn­ku spra­wią, że bę­dziesz mieść świet­ną syl­wet­kę
  - Ja­kie je­dze­nie po­ma­ga, a ja­kie prze­szka­dza w tre­nin­gu
   
  "Po­de­jście Kur­ta do tre­no­wa­nia gór­nych par­tii tu­ło­wia mo­gę okreś­lić jed­nym sło­wem: ?kon­kret­ne?. W jas­ny spo­sób przed­sta­wia in­for­ma­cje o tym, co ro­bić, jak to ro­bić i dla­cze­go. Bez zbę­dnych oz­dob­ni­ków, ale i bez po­mi­ja­nia istot­nych szcze­gó­łów. Po pro­stu kla­ro­wne wy­tłu­ma­cze­nie sku­te­czne­go pro­gra­mu." 
   
  Lou Schu­ler "Men's Health. USA".
   
  Format 165x235, stron 144

   


  Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:


  Polityka prywatności i plików cookies dla serwisu SAMURAJ.net.pl ? [x] Zamknij
  Pokaż pełną wersję strony