Witamy w naszym sklepie Zaloguj się lub Zarejestruj

Telefon: 61 85 30 725, 502 020 166

Artykuły do sztuk i sportów walki

Kategorie

Produkty z aprobatą

Producenci


  Recenzje

  Ostatnio dodane

  MUSKULATURA I ROZCIĄGANIE. ĆWICZ W SIŁOWNI, J.P. Doutreloux, M. Masseglia, Ph. Robert


  Dostępność: 1-3 dni
  Producent: AHA
  Średnia ocena: 0.0 pkt
  Nr katalogowy: 07 13 02
  Waga: 0.40 kg
  Wysyłka już od: 12,00 zł (przedpłata), 15,00 zł (pobranie)

  35,90 zł
  Ilość:
  Zapamiętaj

  Autorzy książki opie­ra­jąc się na do­świad­cze­niu tre­ne­rów, le­ka­rzy oraz na­u­kow­ców, chcą po­ka­zać czy­tel­ni­kom, w ja­ki spo­sób bez­pie­cznie i efek­ty­wnie roz­wi­jać mus­ku­la­tu­rę. Ich ce­lem jest udo­wo­dnie­nie, że od­po­wie­dnio do­bra­ny do wie­ku i po­zio­mu spra­wno­ści fi­zy­cznej tre­ning w tym za­kre­sie, skła­da­ją­cy się za­ró­wno z ćwi­czeń si­ło­wych, jak i roz­cią­ga­ją­cych mięś­nie, mo­że przy­nieść ko­rzy­ści i po­pra­wić kon­dy­cję fi­zy­czną każ­de­go z nas.

  Książka adresowana dla chcących ćwiczyć w siłowni. Omawia wzmacnianie i stretching, trening wszystkich partii mięśni. Przedstawia trzy poziomy zaawansowania oraz optymalne wykorzystanie sprzętu w siłowni.

  format 165x235, stron 220

  "Nie­za­leż­nie od te­go, czy na­szym ce­lem jest zwięk­sze­nie si­ły, czy też wy­rzeź­bie­nie mus­ku­la­tu­ry, pa­mię­taj­my, że prze­pro­wa­dza­nie do­brze za­pla­no­wa­ne­go tre­nin­gu mus­ku­la­tu­ry przy­czy­nia się do po­pra­wy har­mo­nij­no­ści pra­cy wszy­stkich mięś­ni. Oz­na­cza to, że up­ra­wia­nie ćwi­czeń opo­ro­wych
   ● po­tę­gu­je si­łę i moc, 
  ● do­sko­na­li wy­trzy­ma­łość i od­por­ność,
  ● po­pra­wia zdol­no­ści re­ge­ne­ra­cyj­ne mięś­ni i zwięk­sza wy­daj­ność ich pra­cy. 

  Na­prze­mien­ne sto­so­wa­nie tre­nin­gu mus­ku­la­tu­ry i roz­cią­ga­nia mięś­ni sta­no­wi naj­lep­szą me­to­dę zwięk­sza­nia si­ły, mo­cy oraz za­kre­su ru­cho­mo­ści mięś­nio­wej. Tre­no­wa­nie we­dług tych wska­zó­wek po­zwa­la ćwi­czą­ce­mu po­znać ana­to­mię włas­ne­go cia­ła oraz w spo­sób prze­myś­la­ny i efek­ty­wny wzmac­niać te gru­py mięś­ni, któ­re uwa­ża za waż­ne dla swo­jej dy­scyp­li­ny spor­to­wej. Ta­ka me­to­da tre­nin­gu po­zwa­la na unik­nię­cie wszel­kich kon­tuz­ji wy­ni­ka­ją­cych z nie­pra­wid­ło­wo do­bra­nych ćwi­czeń."


   


  Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:


  Polityka prywatności i plików cookies dla serwisu SAMURAJ.net.pl ? [x] Zamknij
  Pokaż pełną wersję strony